RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest GALADOM S.A. ul. Fabryczna 2 20-301 Lublin adres e-mail: ochronadanychosobowych@galadom.com.pl., tel. 81 445 05 05
 2. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:
  • przedstawienia oferty swoich wyrobów i usług oraz przekazania informacji w odpowiedzi na przesłane zapytanie z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora ( art. 6 ust. lit. a RODO)
  • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży swoich produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i  dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • w celu ułatwienia kontaktu poprzez podanie dodatkowych danych, jak dane numer tel. komórkowego na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej , firmie sprawującej opiekę IT, firmie windykacyjnej.
 4. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres 5 lat licząc od kolejnego roku po zakończeniu umowy. W związku z  dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą usuwane po zakończeniu umowy. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy Pani/a dane będą przechowywane przez okres 36 miesięcy.
 5. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 7. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury. Podane dodatkowych danych nie jest niezbędne, ich niepodanie nie wpływa na realizację umowy.